เพิกถอนใบอนุญาต บลจ.เรนเนสซานซ์ ปลอมงบการเงิน-บุคคลภายนอกควบคุม

สั่งเพิกถอนผู้แนะนำลงทุนกรุงไทย ฐานยักยอกขายหน่วยลงทุนลูกค้า

ฟันแก๊งปั่นหุ้น 5 บริษัท ปรับ 24.4 ล้านบาท ห้ามซื้อขาย-นั่งบริหาร

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ได้เข้าตรวจสอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เรนเนสซานซ์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยพบว่า บริษัทแสดงรายการฐานะการเงินในรายงานการเงิน โดยไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้อง คือ มีการเพิ่มทุนโดยไม่ได้มีเงินทุนเพิ่มจากผู้ถือหุ้น (เพิ่มทุนเทียม) มีการบันทึกบัญชีรายการที่ไม่พบหลักฐานว่ามีอยู่จริง และบันทึกรายการเงินลงทุนไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งแสดงสินทรัพย์สภาพคล่องในรายงานการดำรงเงินกองทุนเกินจริง

ทั้งนี้บริษัทยังปกปิดอำนาจการควบคุมกิจการ และขาดระบบการกำกับดูแลกิจการ โดยยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และไม่ได้ขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เข้ามากำหนดและกำกับดูแลนโยบายของบริษัท รวมทั้งบริหารสั่งการ และควบคุมดูแลการดำเนินงานแบบวันต่อวัน รวมถึงไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรที่กำหนดความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในช่วงที่เข้าตรวจสอบ โดยไม่มีการประชุมจริง

ขณะเดียวกัน บริษัทยังขาดความพร้อมในการประกอบธุรกิจทั้งในด้านระบบงานและบุคลากรบริษัท ไม่มีผู้จัดการกองทุนอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีรายการซื้อขายให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ประกอบกับมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการจัดการลงทุน ระบบงานรองรับการจัดทำรายงานและงบการเงิน และรายงานการดำรงเงินกองทุน

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (คณะกรรมการ ก.ต.ท.) และได้สั่งให้บริษัทดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานดังกล่าวให้ถูกต้อง และได้มีมติขยายระยะเวลาดำเนินการแก้ไขหลายครั้งจนถึงวันที่ 20 ก.ค. 65แต่บริษัทยังไม่ได้แก้ไขตามคำสั่งดังกล่าว และยังพบว่ามีการปกปิดข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมทั้งสร้างหลักฐานการดำเนินงานที่แสดงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ตรงต่อความเป็นจริง จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 143 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สั่งให้บริษัทยุติการให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.65 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ต.ท.จึงมีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ฯโดยให้มีผลตามวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตฯ

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นว่า บริษัทฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ต.ท. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.66คำพูดจาก เว็บสล็อต777

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท โดยมีผลในวันเดียวกันคือตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 66ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่มีลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการแล้ว